top of page

פרויקטים  >  מרחב עירוני

תכנית מתאר כוללנית לעיר אופקים

משרד השיכון ועיריית אופקים | 2013 

העיר אופקים ניצבת היום מול תנופת פיתוח, אשר באה לידי ביטוי בהקמה ובתכנון של שכונות חדשות. תכנית המתאר הכוללנית שואפת להתוות את כיווני ההתפתחות של העיר, תוך ניצול ההזדמנויות והחוזקות הטמונות בה, בהן איכויות טבעיות של נחל אופקים; מיקום בלב אזור חקלאי; קירבה ונגישות גבוהה למטרופולינים באר שבע ותל אביב; קישור מערכת הסעת המונים (תחנת הרכבת החדשה); עיר הבה”דים ועוד. 
תכנית המתאר שמה למטרה לחזק את המרקם הקיים, תוך שימור אלמנטים היסטוריים של העיר כעיירת פיתוח, לצד עידוד התחדשות עירונית. בד בבד כוללת תכנית המתאר הרחבה משמעותית של העיר מזרחה, מעבר לנחל אופקים, באופן שישלב את הנחל והפארק מסביבו במרקם העירוני וייתן לעיר איכויות טבע ונוף.
משרדנו נבחר על ידי משרד השיכון והבינוי להוביל את תכנית המתאר הכוללנית תוך תיאום עם גורמים שונים, בהם מינהל התכנון, עיריית אופקים, קק”ל ורמ”י. בנוסף עורך המשרד נספח התחדשות עירונית למרקם העיר הוותיק, ונספח נופי-סביבתי משולב הכולל התייחסות לנושאים כגון צירים עירוניים, תיירות, מתחמי פעילות, עתיקות, שימור, אקולוגיה, נוף, שבילי אופניים והולכי רגל.

bottom of page