top of page

פרויקטים  >  מרחב עירוני

תכנית מתאר כוללנית מג'ד אל כרום 

מנהל התכנון, בשיתוף המועצה המקומית מג'ד אל כרום | 2017 

הישוב מג'ד אל כרום הישוב מונה כ 15,000- תושבים ומשתרע על פני כ- 9,300 דונמים שרק 15% מהם בנויים בפועל והיתר כרמי זיתים, שטחי יער ומדרונות.

תהליך שיתוף ציבור רחב המלווה את התכנית העלה כי על תכנית המתאר לתת לישוב את הכלים לעבור באופן הדרגתי לתבנית עירונית הכוללת מגוון רחב של שירותים, תעסוקה ותמהיל אפשרויות דיור, תוך שמירה על מאפיינים פיסיים מקומיים וחיזוק הקהילה.

באשר לכיווני הפיתוח ופריסת המגורים תכנית המתאר מציעה ביסוס שלד הישוב על רחובות עירוניים ראשיים התומכים בפעילות מקומית ואזורית. התכנית תגביר את העירוניות במרקם הקיים באמצעות עיבוי מגורים, מסחר ומשרדים במוקדים בעלי יכולת נשיאה. עם זאת, גלעין הישוב הצפוף מיועד כמתחם לשימור והתחדשות ויהווה בסיס לפיתוח תיירותי. במקביל לקידום מנגנונים לחיזוק המרקם הקיים, התכנית תכווין את הרחבת הישוב מזרחה ומערבה. העבודה על התכנית כוללת עריכת מסמכי התכנית, הכנת נספח עיצוב עירוני.

bottom of page