top of page

פרויקטים  >  מרחב עירוני

תכנית מתאר מפורטת בשכונת אלמטלה (שכונת המצפה), תל-שבע

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב | 2018

שכונת אלמטלה הינה הרחבה מזרחית של הישוב תל שבע.

 

התכנית לשכונה כוללת 4,000 יח"ד בהן יתגוררו כ-20,000 תושבים, 31,000 מ"ר תעסוקה ומסחר, 350,000 מ"ר מבני ציבור.

 

התכנית נועדה לספק פתרונות דיור למשפחות המתגוררות כיום על תוואי דרך מס' 6, כמו גם הסדרה במקום של תושבים המתגוררים בתחומה ובסביבתה.

 

התכנית פותחה תוך שמירה על עקרונות תכנון הנצמדים לצרכי האוכלוסייה הבדואית ושמירת הצביון המשפחתי, בראיה של תכנון עירוני מודרני. התכנית לוותה בהליך שיתוף ציבור אשר הנחה את התכנון והציע חלוקה פנימית של מבננים משפחתיים בגדלים משתנים.

 

פיתוח שלד התכנית מתבסס על היררכיה של מערכת דרכים המחברת את התכנון המוצע לשכונות הקיימות של תל שבע, תוך יצירת מרכז עירוני לינארי הכולל עירוב שימושים לאורך הציר הראשי והוספת עוגן ומוקדים עירוניים בשטחי ציבור נרחבים הפזורים בתכנית.

 

העבודה על התכנית כוללת עריכת מסמכי התכנית, הכנת נספח בינוי ופרוגרמה למבני ציבור.

 

התכנית נערכה בשיתוף עם לרמן אדריכלים ומתכנני ערים.

bottom of page