top of page

פרויקטים  >  מרחב כפרי

תכנית כוללנית ותכנית מתאר לשטחים פתוחים למועצה האזורית בני שמעון

מועצה אזורית בני שמעון |  2015 

התכנית הכוללנית למועצה האזורית בני שמעון מתווה את המדיניות המרחבית וחזון המועצה לטווח הארוך.

 

התכנית משלימה לתכנית המאושרת לשטחים הפתוחים בבני שמעון, אשר נערכה במשרד ואושרה בשנת 2014.

התכנית הכוללנית שמה דגש על שימור מול פיתוח, הן ברחבי המועצה והן בישובים. אחד הנושאים המהותיים בתכנית הינו צביון הישוב הכפרי, אשר עומד בפני אתגרים של גדילה ופיתוח.

 

התכנית מגדירה את המאפיינים של צורות הישוב השונות ומתווה עקרונות פיתוח אשר יבטיחו שמירה על מרחב בעל איכויות כפריות, סביבתיות ונופיות, לצד מתן מגוון אפשרויות תעסוקה והגדלת היצע ונגישות שירותי הציבור.

bottom of page