top of page

פרויקטים  >  מרחב כפרי

תכנית כוללנית ליואב ותכנית אב לשטחים פתוחים למועצה אזורית יואב

מועצה אזורית יואב | 2017 

תכנית המתאר הכוללנית למועצה האזורית יואב נערכה עבור שנת היעד 2040 ואל מול גידול צפוי באוכלוסיית המועצה מכ-8,000 לכ-18,000 תושבים.

תחום המועצה מהווה אזור מפגש בין מרחב חקלאי ברובו, המהווה חלק ממישור החוף הדרומי, ובין מרחב בעל ערכיות אקולוגית ונופית גבוהה המשלב יערות, גבעות בתה וחקלאות - חלק משפלת יהודה.

עם אישורה, תהווה התכנית מסגרת תכנונית להתמודדות עם אתגרים הנובעים מהצורך בשימור המרחב הכפרי ואיכויות השטחים הפתוחים, אל מול הצורך בפיתוח הקהילות המקומיות, יצירת מקורות פרנסה ולחצי פיתוח חיצוניים שמקורם במגמות תכנון לאומיות בתחום הדיור והתשתיות.

התכנית תעמיד כלים לתכנון וניהול רב תכליתי של השימושים והפעילויות השונות במרחב הכפרי ותכלול עקרונות גמישים, כך שתוכל לתת מענה לתהליכים ולצרכים משתנים לאורך זמן. כל זאת, תוך תשומת לב מרבית לפיתוח הקהילות על צרכיהן המשתנים, לפיתוח החקלאי ולהגדלת המגוון התעסוקתי, יצירת אזורי תעסוקה, הגדלת המגוון התעסוקתי בישובים, פיתוח תיירות וכד' ותוך מציאת איזון עם האיכויות הטבעיות והנופיות של האזור על מנת להגשים את פוטנציאל המרחב.

bottom of page