top of page

פרויקטים  >  מרחב כפרי

תכנית מתאר כוללנית לרמת הנגב

מועצה אזורית רמת הנגב | 2017 

המועצה האזורית רמת הנגב היא המועצה הגדולה בארץ - שטחה משתרע על פני 4.2 מיליון דונם המהווים למעלה מ 22%- משטח מדינת ישראל.

שטחה של המועצה כולל מרחבים פתוחים מוגנים, חקלאיים, תעשייתיים ותיירותיים לצד 15 יישובים בהם מתגוררים כ-8,000 תושבים בדגמים התיישבותיים ומגוונים. אפיון מוקדיות הפיתוח כמפתח להתמודדות עם ביזורו של המרחב; חיזוק הזיקה למטרופולין באר שבע לצד שמירה על צביונם הכפרי והייחודי של יישובי המועצה; התאמת התשתיות הציבוריות עם תמורות מהירות בתמהיל אוכלוסייה; ואופן ההתמודדות עם האנומליה הכרוכה בהיקף האוכלוסייה המצומצם ביחס לשטחה הנרחב של המועצה – סוגיות אלו ועוד מהוות אתגרים כבדי משקל איתם נדרשת תכנית המתאר הכוללנית להתמודד.

התכנית עתידה להגדיר את מרכזי הכובד האזוריים של רמת הנגב תוך ביסוס עוגניה ההתיישבותיים, התעסוקתיים והתיירותיים.

 

בנוסף, במסגרת התכנית גובשו עקרונות לשמירה וטיפוח ערכים אקולוגיים, תרבותיים ונופיים המאפשרים התפתחות אזורית מאוזנת ובריאה. במקביל מסייעת התכנית בהתאמת צרכיה המקומיים של המועצה לשינויים במגמות התכנון הארציות.

bottom of page