top of page

פרויקטים  >  מרחב כפרי

תכניות מתאר מפורטות בישובי יחדיו

מועצה אזורית בני שמעון | 2020

במושבי יחדיו, הכוללים את המושבים תדהר, תאשור וברוש, תב"עות מאושרות משנות ה-50.

 

התכניות הנוכחיות מעדכנות את זכויות הבניה לפי הרמות המאושרות ברמה הארצית והמחוזית, לרבות יחידת דיור שלישית בנחלה וזכויות לפעילות לא חקלאית (פל"ח). בנוסף מסדירו התכניות את גבולות הנחלות תוך התחשבות במצב הקיים והסכמות עם התושבים.

 

התכניות כוללות פיצול של משקי עזר למגרשי מגורים והסדרת ייעודי קרקע נוספים כגון מוסדות ציבור, שצ"פים ודרכים.

bottom of page