top of page

פרויקטים  >  מרחב כפרי

תכנית מתאר מפורטת במושב נבטים

הוזמן ע"י מושב נבטים | 2017

המשרד מקדם שתי תכניות מפורטות למושב נבטים:

  • תכנית לנחלות 94-120 והקמת מבנה טהרה. התכנית קובעת זכויות בניה בנחלות החקלאיות 94-120 ומגדילה את שטח המגורים בהן ל-2.5 דונם כל אחת. בנוסף קובעת התכנית יעוד קרקע להקמת מבנה טהרה לשירות בית העלמין היישובי.

  • תכנית לכל שטח המושב – התכנית מסדירה את גבולות הנחלות החקלאיות ושטחי המגורים בכל נחלה, וקובעת זכויות בניה ל-3.5 יח"ד בנחלה, זכויות בניה למבנים חקלאיים ושימושי פל"ח, בהתאם להחלטות רמ"י ומדיניות לשכת התכנון מחוז דרום. בנוסף התכנית מציעה שטח חדש לבית עלמין, וקובעת שימושים והנחיות למוסדות ציבור, תיירות, תעסוקה ועוד.

bottom of page