top of page

פרויקטים  >  מרחב כפרי

 תכנית להרחבת רפת חוף השרון אגודה שיתופית חקלאית

מועצה אזורית חוף השרון | 2016

רפת חוף השרון הינה אגודה שיתופית חקלאית בה חברים הקיבוצים געש, שפיים ויקום, הפועלת משנת 2003. הרפת ממוקמת ממזרח לגעש ולשפיים.

הכנת תכנית מפורטת ועדכנית לרפת הקיימת המאפשרת הרחבתה באמצעות הוספת סככות לשיכון פרות ועגלות, מבנים לעיבוד תוצרת חקלאית והקמת מתקן לטיפול בפרש בע"ח. העבודה כללה גיבוש חלופות, הכנת תשריטים ומסמכים, ניהול צוות היועצים וליווי התכנית על מסמכיה עד לאישור.

bottom of page