top of page

פרויקטים  >  מרחב כפרי

תכנון מפורט לשכונות מגורים ביישוב סעווה

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב | 2017 

התכנון כולל מסגרות תכנונית שונות לישוב כפרי-חקלאי, בראייה עתידית לקראת הפיכתו לשכונה בעלת אופי פרוורי עירוני. התכניות מבוססת על עיקרון הסדרה במקום של ההתיישבות הקיימת בתחום התכנון.

 

העבודה מול מוסדות התכנון, תוך התמודדות עם היבטים של הסדרת אוכלוסייה קיימת, יוצרת פרויקט בעל אופי מורכב וייחודי. תהליך העבודה כלל לימוד המצב הקיים ופיתוח דגם יישוב המבוסס על אורחות החיים האופייניים לאוכלוסייה המקומית.

 

במסגרת תהליך התכנון נערכו מפגשי שיתוף ציבור במטרה לתת מענה, בין היתר, לצרכים החקלאיים והתעסוקתיים הייחודיים לאוכלוסייה. התכנון כולל עריכת וניהול הכנת מסמך מדיניות כולל לפיתוח היישוב סעווה, אשר ממנו יגזרו הצרכים הפרוגרמתיים לתכנון השכונות ביישוב סעווה במגוון נושאים: (1) שטחי תעסוקה, מסחר וכלכלה חקלאית (2) צרכי ציבור, (3) תחבורה, (4) ניהול הטיפול בפסולת (5) ניקוז.

 

ברמה המפורטת המשרד מוביל תכנון למערכת הדרכים ומבני הציבור ביישוב שמטרתה קידום פיתוח התשתיות ברמה יישובית כוללת לרבות מבני הציבור השונים, על מנת לספק לתושבים רמת שירותים נאותה והתווית מערכת דרכים יישובית בשיתוף המועצה האזורית ותושבי היישוב.

 

בנוסף המשרד עורך תכניות מתאר עם הוראות מפורטות לשכונות ביישוב, בשיתוף פעולה מלא עם התושבים. תכנון השכונות כולל פריסת שטחי המגורים, הציבור והחקלאות בשכונות בהתאמה לשטח התכנית והטופוגרפיה, תוך שמירה על העקרונות החברתיים יחד עם עמידה בקריטריונים אשר נקבעו על ידי מזמין העבודה.

 

העבודה על התכניות כוללת עריכת מסמכי התכניות, הכנת נספחי בינוי, נוף ופרוגרמות לשטחי ציבור.

bottom of page