top of page

פרויקטים  >  שטחים פתוחים

תכנית אב אגנית לאגן הקישון

רשות הניקוז והנחלים קישון | 2019 

תכנית רב תחומית ומקיפה לכל תחום רשות הניקוז - מרחב מגוון המשלב חקלאות, ערים וישובים כפריים ושטחים פתוחים מסוגים שונים.

 

אגן הקישון משתרע על שטח של כ 1,100- קמ"ר מתוכם כ-913 קמ"ר בתחום הניהול של רשות הניקוז והנחלים. אורכו של הקישון הוא כ- 70 ק"מ והוא אחד הנחלים הארוכים בצפון הארץ. ראשיתו במעלה בבקעת ג'נין מעבר לקו הירוק, חוצה את עמק יזרעאל ועמק זבולון בכיוון צפון מערב עד למוצאו בים.

 

המרחב כולל בתחומו 35 רשויות מוניציפליות: 9 ערים, 19 מועצות מקומיות ו 7- מועצות אזוריות. המרחב מאופיין במורכבות אנושית, סביבתית, הידרולוגית, אקולוגית ותכנונית, ובהתאם גם הפתרונות הנדרשים לניהול מרחבי מקיים בעבורם. תכנית האב לאגן הקישון מבוססת על גישות תכנון מתקדמות המבקשות לקדם ראייה אגנית אינטגרטיבית המשלבת בין ניהול הנגר, היבטים אקולוגיים, נופיים וחברתיים.

 

לצד התוצרים התכנוניים במסגרת תכנית האב מסופקים לרשות הניקוז כלים, מרחביים ונוספים, המאפשרים תכנון וניהול רב תכליתי של השימושים והפעילויות השונות במרחב הנחלים.

 

התכנית עוסקת בנושאים: ניהול נגר וניקוז ומניעת הצפות, שיקום והגנה על נחלים ופשטי הצפה, אקולוגיה, טיילות פנאי ונופש, וכן ניהול אגני ועבודה עם בעלי עניין.

 

התכנית קובעת מדיניות אגנית רב תחומית והמלצות אגניות ומקומיות ליישום.

bottom of page