top of page

פרויקטים  >  שטחים פתוחים

סקר שיקום מחצבות עזובות ונטושות

הקרן לשיקום מחצבות | 2022

סקירת מחצבות נטושות והכנת תוכנית עבודה עבור הקרן לשיקום מחצבות. מטרת התוכנית היא לסקר את מצבן הגיאולוגי, מצבן התכנוני של מחצבות.

 

כחלק מהתוכנית הצוות יגבש המלצות לשיקום או לפיתוח השטחים תוך שימוש יעיל במשאבי הקרקע והצריכים המקומים, האזורים והארצים.

 

התוכנית בוחנת שימושים חדשים ותנאי השיקום מומלצים למעל ל-350 מחצבות כך שיתאפשר לקדם פיתוח הנדרש בדגש על תשתיות לאומיות תוך שמירה מרבית על שטחים פתוחים וטבעיים שאינם מופרים.

במקביל לפיתוח של המחצבות, הסקר גם ממליץ על הליכי שיקום למחצבות בעלות ערך סביבתי ונופי או שנמצאות בשטחים בעלי ערך אקולוגי כך שיאפשר להחזיר אותן לשימוש הציבור.

כחלק מהסקר הנתונים נאספים, מסודרים במערכת ממ"ג מאפשרת ניהול והצגת מידעה באופן מיטבי הזמין למספר רב של משתמשים במקביל. העבודה כוללת גם ניתוח סטטוטרי מאושר ומוצע, ניתוח המצב הפיזי של הקרקע, סקירת בעלי עניין ושותפים פונטציאלים וגיבוש המלצות שיקום.

bottom of page