top of page

פרויקטים  >  שטחים פתוחים

רשות הטבע והגנים | 2017 

עריכת תכנית מפורטת עבור רט"ג וקק"ל לשמורת טבע ויער רמת כורזים. מטרת התכנית לאפשר שמירה מירבית על ערכי טבע, נוף ומורשת בתחומה.

 

בתחומי השמורה ערכי טבע ונוף רבים, מינים ובתי גידול ייחודים, אתרים ארכיאולוגים רבים וצומח ייחודי. לרמת כורזים תפקיד אזורי משמעותי כגורם מחבר בין הגליל העליון לרמת הגולן, האזור מהווה מסדרון אקולוגי בציר צפון-דרום ומזרח-מערב.

התפיסה המוצעת למרחב הינה יעוד שמורת טבע במרכז התכנית, בדגש על מדרונות ונחלים וייעוד יערות בשטחים הסובבים – שטחי הרמה ויערות נטועים לפי תמ"א 22, בדגש על שטחים הסמוכים ליישובים. התכנית משלבת בתחומה את החווה החקלאית כרי דשא – תחנת מחקר של משרד החקלאות לחקר ממשק רעייה במרעה עשבוני ים-תיכוני.

 

העבודה כוללת ניתוח המרחב פיזית, נופית ותכנונית, הגדרת שימושים לשמירה על ערכי הטבע הייחודיים יחד עם פיתוח תיירותי, הכנת תשריטים ומסמכים וקידום התכנית במוסדות התכנון עד לאישורה.

bottom of page