top of page

פרויקטים  >  שטחים פתוחים

תוכנית אב לטיילות בערבה

רשות הטבע והגנים | 2022

תוכנית אב לטיילות במרחב ערבה נועדה לייצר מבט אינטגרטיבי בין יישובי הערבה התיכונה, מוקדי הלינה והאטרקציות התיירותיות ביישוב לבין ההיצע הטיילי בשטחים הפתוחים הסובבים את אלה ובכך לחזק את תשתית הטיילות הקיימת והקישוריות בין מוקדי העניין במרחב. בנוסף התוכנית מציעה פעולות לפיתוח של אמצעים משלימים / תשתיות נלוות ומהווה פלטפורמה לחיזוק היזמות המקומית ופיתוח תיירותי מקומי.

התפיסה התכנונית מחלקת את מרחב התוכנית ל-5 מכלולי טיילות, כאשר כל מכלול מחולק לתתי אזורים (מרחב יישובי, מרחב סובב היישוב והמרחב העוטף). כל תת אזור מכיל את הסוגיות, קהלי היעד והממשקים הרלוונטים לו. עבור כל אחד מאלה התוכנית מציעה ACTION ITEMS בהתאם לנ"ל.

בנוסף התוכנית מאפיינת את הרשת הבין מוקדית, הקושרת בין מכלולי הטיילות המוצעים ומייצרת מבט אזורי רחב של עם מוקדי הטיילות המרכזיים בנגב בחלוקה לסוגי משתמשים.

תמריץ מרכזי של עריכת התוכנית הוא שמירת טבע - הגדרה ואפיון של תשתית טיילות מובחנת תסייע בשמירת הטבע והנוף הייחודי של האזור.

התוכנית נערכת עבור רשות הטבע והגנים במחוז דרום בשיתוף עם המועצה האזורית ערבה תיכונה ורשות ניקוז ונחלים ערבה.

bottom of page