top of page

פרויקטים  >  שטחים פתוחים

עקרונות תכנון ופיתוח חניוני לילה בשמורות טבע וגנים לאומיים

רשות הטבע והגנים | 2021

במסגרת עבודה זו גובשו עקרונות לתכנון ופיתוח חניוני לילה בשמורות טבע וגנים לאומיים. המסמך נועד לייצר מדיניות לפיתוח חניוני לילה ברמת פיתוח מלאה, המוגדר בדירוג החניונים הנהוג ברשות כחניון דרג א', התואמת את חזון רשות הטבע והגנים ואת הגדרתם הסטטוטורית של חניוני לילה.

 

המדיניות מהווה כלי לקבלת החלטות תכנוניות וניהוליות ברשות הטבע והגנים, לקידום תכניות מול מוסדות התכנון ומקבלי החלטות ותאפשר שקיפות ארגונית אל מול הציבור הרחב.


העבודה על המסמך כללה הגדרת חזון, מטרות וסקירת מצב קיים. בנוסף במסגרתו הוגדרה מדיניות תכנון מוצעת להקמת חניוני לילה בשלושה פרקים: (1) מגמות קיימות בפיתוח חניוני לילה של רשות שמורות הטבע והגנים (2) עקרונות לתכנון חניוני לילה – האם להקים? איפה? ואיך? (3) דגשים למרחבי טיול מוגדרים, על בסיס ניתוח תשתיות טיילות קיימות.

 

העבודה לוותה על ידי וועדת היגוי ברשות הטבע והגנים והוגשה למועצת גנים ושמורות.

bottom of page