top of page

פרויקטים  >  שטחים פתוחים

רשות ניקוז ונחלים קישון | 2019 

נחל ציפורי הוא מנחלי החוף החשובים בישראל - זהו נחל איתן הזורם מהרי נצרת למפרץ חיפה. הנחל מהווה מסדרון אקולוגי המחבר בין הים התיכון לאגם הכנרת ומסדרון אנושי המחבר בין מטרופולין נצרת למטרופולין חיפה. באגן עשרות מינים נדירים, בתי גידול מגוונים ותבניות נוף יוצאות דופן באיכותן. הנחל עובר ומחבר בין אוכלוסיות וצורות יישוב מגוונות, בין אנשים לאנשים - מייצר מפגשים בין תרבויות ומהווה מוקד פנאי ונופש בחיק הטבע.

 

הפרויקט הלאומי לשיקום אגן הציפורי הינו זירת פעולה פיסית, חברתית, מחקרית וניהולית המשקפת את השינוי בפרדיגמה לתכנון נחלים. הפרויקט לקח על עצמו לשמש מודל המפתח תפיסות עדכניות של ניהול אגני מקיים, ובבד בבד לוקח חלק פעיל בתרגומן לפרקטיקה מרחבית יישומית. המידע שנצבר בתהליך התכנון, מערכות המידע וארגון הנתונים, מתודולוגיות וכלים לפיתוח אסטרטגיות חשיבה ותכנון וניהול מהווים ארגז כלים לתכנון אגני ושיקום נחלים. בין המרכיבים החדשניים בפרויקט: נקודת מוצא רב תחומית ואגנית. תפיסה ושפה אקוהידרולוגית המתייחסת לכל היבטי מחזור המים. שיתוף פעולה עם רשות המים לטיפול בכמות ואיכות המים. פיתוח מנגנונים משותפים לניהול השטח עם הרשויות והגופים המקומיים. דגש על היבטי חברה, קהילה וחינוך. יצירת מרחב פנאי ונופש נגיש בהיקף תקדימי.

 

הפרויקט כלל גיבוש מדיניות והנחיות לשיקום ופיתוח אגן הציפורי בהתייחס לרובד המים, אקולוגיה, התושבים ומבקרים וכן בהתייחס לשימושים שונים הקיימים באגן – התערבות בתחום ישוב, בתחום מרחב חקלאי ובתחום שטח פתוח מוגן – יער, שמורת טבע וגן לאומי. הכנת התכנית כללה מספר שלבים: לימוד המצב הקיים, הגדרת מטרות ועקרונות תכנון מרחביים על בסיס חזון ותמונת העתיד המרחבית הרצויה ולאחר מכן גיבוש המדיניות עצמה.

 

התכנית הינה פיתוח של ההצעה הזוכה בתחרות קרן יד הנדיב לשיקום מרחב נחל. במסגרת התחרות גובשה תפיסת תכנון וניהול אגנית לשיקום ופיתוח אגן נחל ציפורי מנצרת עד חיפה, הוכנה תכנית יישום חמש שנתית הכוללת עשרות פרויקטים פיסיים וחברתיים, הערכה תקציבית, וגובשה הצעה למנגנון ניהול ארוך טווח ולתהליך שיתוף ציבור ובעלי עניין.

 

משרד לרמן-בן שושן הוביל את גיבוש ההצעה לתחרות ולאחר מכן נבחר להמשיך ולשמש כראש הצוות המקצועי להכנת תכנית האב. התכנון נעשה בשותפות עם משרד נחלת הכלל ומנה צוות יועצים מקצועי רחב ומגוון: אורי מורן פיתוח מערכות אקולוגיות ועיצוב נוף; מודוס מתכננים עם אנשים; אקולוגיה - ד"ר ירון הרשקוביץ, ד"ר אלדד אלרון, ד"ר דידי קפלן, ד"ר אורה משה (תחל"ס), אריאל כהן (רט"ג), אביטל כץ; תיירות - ד"ר דלית גסול; חקלאות - פרופ' אבי פרבולוצקי, שי גלעד; כלכלה - יובל כרם גילה KGC איורים: איה אורבך צילומי אוויר: אלבטרוס

bottom of page