top of page

פרויקטים  >  שטחים פתוחים

תכנית אב למרחבי הנחלים שורק לכיש 

רשות נחל וניקוז שורק לכיש  | 2017

תכנית אב לשטחים פתוחים המסתכלת על אגני הנחלים כעל מערכת תפקודית כוללת, לטובת יצירת מערכת מאוזנת השומרת על המגוון הביולוגי והמערכת האנושית במרחב.

 

התכנית התרכזה בבחינת הקשר בין שירותי המערכת ההידרולוגית והאקולוגית של מערכת הנחלים, חיזוק הקישוריות בין השטחים הפתוחים ומיסוד אפיקי הנחלים כציר מרכזי למעבר בעלי חיים. במסגרת התכנית אותרו אתרים לשימור ולשיקום, וכן הנחיות מדיניות הכוללות בעיקר שטחים חקלאיים. חלקה האחרון של התכנית כולל תכנון ראשוני לשלושה אתרים לשימור או שיקום אקולוגי.

התכנית נעשית בשיתוף עם אקולוג המתמחה בניתוח מרחבי בכלי ממ"ג ואקו-הידרולוג המתמחה בניטור, שימור ושיקום מערכות טבעיות נחליות ובתי גידול לחים.

תכנית זו הינה פורצת דרך בתחום שחזור תפקוד המערכת האקו-הידרולוגית ושמירה על המגוון הביולוגי במרחב.

bottom of page