top of page

פרויקטים  >  שטחים פתוחים

רשות הניקוז והנחלים ים המלח | 2016

אגן הצין הינו אגן היקוות גדול ומשמעותי בנגב, בשטח של כ- 1,355 קמ"ר, אשר לאורכו זורם נחל צין בערוץ באורך כולל של כ- 120 ק"מ, ובכך מהווה את הנחל האכזב השני באורכו בישראל. האגן הוא אזור מדברי מרתק, המורכב מיחידות נופיות ותאי שטח מגוונים, המפורסמים שבהם הם בקעת צין, המכתש הגדול והמכתש הקטן, רמת עבדת ועוד. מרחבים אלו רוויים ערכי טבע ובתי גידול ייחודיים.

מסגרת ההתייחסות של תכנית האב לאגן נחל צין כוללת את ההיבטים והאזורים להם השפעה ישירה על הנחל או המושפעים ממנו, ובפרט בשני תתי אגנים בהם מתקיימים קונפליקטים סביבתיים-הידרולוגיים מהותיים בשטחם וכי ניתן להתוות בהם מדיניות מתכללת עבור ממשק הסביבה עם הפיתוח - אגן הצין העליון וקערי אורון וצין.

התכנית שמה לה לחזון כלל אגני שמירה וטיפוח ייחודיותו של מרחב אגן הצין על מכלול ערכיו, תוך אפשור פעילות האדם לצד שימור הסביבה. הפיכתו של אגן הצין למקום, לצד הבטחת רציפותו ותפקודו החיוני של הנחל וחיזוקו עבור כלל המערכות הטבעיות שבו.

התכנית באה לחבר את מרחב האגן לכדי מערכת תפקודית ניהולית אחת בבחינה האקולוגית לצד הבחינה התכנונית-ניהולית. התוויית קישוריות בין השטחים הפתוחים כדי ליצור רצף, ומיסוד אפיקי הנחלים כצירים מרכזיים למעברי בעלי חיים ושמירה על המגוון הביולוגי. זאת על בסיס מערך טיילות ותיירות במרחב.

bottom of page