top of page

פרויקטים  >  שטחים פתוחים

תכנית אב לשיקום מפגעי הכרייה בתמנע

מועצה אזורית חבל אילות והקרן לשטחים פתוחים | 2019

מרחב מכרות תמנע הופר בין שנות ה-50 וה-80 בשל כריית הנחושת ופעולות ההפקה הנלוות. באזור המופר מפגעים מסוגים שונים, בשטח כולל העולה על 8,000 דונם - ערימות טפל וסוללות, בורות פתוחים, בריכות שיקוע, שפכי מנגן ועוד. מועצה אזורית חבל אילות, בסיוע הקרן לשטחים פתוחים ובשותפות עם בעלי העניין השונים במרחב, מקדמת תכנית אב לטיפול במפגעי העבר במכרות תמנע.

את העבודה עורך משרדנו ומלווה על ידי צוות של יועצים מקצועיים. מטרת המהלך, להוביל ללקיחת אחריות רב מערכתית על המרחב ולאתר את הכלים, המנגנונים והשותפויות אשר יאפשרו את שיקומו באופן המיטבי לטובת האזור והמדינה כולה.

 

תכנית האב עוסקת במיפוי המפגעים וסיווגם ובהמשך ומציע פתרונות תכנוניים, הנדסיים ויישומיים לטיפול במפגעים באופן שיאפשר תיקון עוולות העבר ושימוש מיטבי בשטח לצרכים מגוונים בעתיד. הפרויקט הוזמן ע"י המועצה האזורית חבל אילות.

מידע נוסף על התכנית בקישור מטה באתר המועצה האזורית של אילות :

https://www.eilot.org.il

bottom of page