top of page

פרויקטים  >  שטחים פתוחים

מועצה אזורית חבל אילות | 2016

חבל אילות הינה המועצה האזורית הדרומית ביותר בארץ, ומתאפיינת בשטחים פתוחים איכותיים ומגוונים, המהווים משאב נופי, סביבתי וכלכלי ליישובים ולפעילות האדם באזור, המעוגנים בסביבתם הערכית. ריחוקה הגיאוגרפי של המועצה מהווה אתגר בפיתוחה, ועם זאת מאפשר לה ליהנות מערכים טבעיים ונופיים על הפוטנציאל התיירותי הטמון בהם. שטח המועצה עומד על כ 2.4- מיליון דונם, והוא משתרע מהגבול עם ירדן במזרח ועד הגבול עם מצרים במערב, ומהווה את העורף המדברי לעיר התיירות והנופש אילת, בדרומו.

 

למרות שטחה הנרחב של המועצה, עיקר סוגיות התכנון והפיתוח בתחומה מתרכזות במישורי הערבה הדרומית, ובהם איתור שטחים המתאימים לפיתוח לסוגיו - הפיתוח ההתיישבותי והחקלאי, פרישת מוקדי טיילות ותיירות, איתור שטחים לאנרגיה מתחדשת, שיקום נופי של אזורים מופרים (כגון אתרי הכרייה בתמנע) - תוך מינוף ייחודו של האזור, שמירה על איכויותיו וצביונו. אתגר זה מתעצם נוכח מגמות תכנון ופיתוח של מתקני תשתית ארציים (דוגמת שדה התעופה רמון ומסילת הרכבת לאילת) אשר מהוות הזדמנות לפיתוח האזור מחד, ועלולות לפגוע בשטחים הפתוחים מאידך.

 

כל אלו ועוד מונחים לפתחה של תכנית אב לשטחים פתוחים בשטחי המועצה, אשר פועלת לפתרון מיטבי של סוגיות אלו מתוך ראייה כוללת. התכנית מציעה מתווה חדש ושונה לתכנון, פיתוח וניהול השטחים הפתוחים, במטרה לאפשר יישום של כלים לתכנון וניהול רב תכליתי של השימושים והפעילויות השונות בשטחים הפתוחים. 

bottom of page