top of page

פרויקטים  >  שטחים פתוחים

תכנית מפורטת לשמורת מורדות הגולן

רשות הטבע והגנים | 2017 

עריכת תכנית מפורטת עבור רט"ג לשמורת טבע מורדות הגולן, המשתערת מנחל עורבים בצפון, ועד לנחל ג'ילבון בדרום. חשיבות השמורה הינה בשימור שטח גדוך ורציף שבו בתי גידול מגוונים ויחודיים לגולן ומורדותיו. כמו כן, שינוי התפיסה של שמירת טבע במרחב – משמורות מצומצמות לאורך ערוצי נחלים, אל שימור המרחב ביניהם ויצירת רצף אקולוגי משמעותי.

 

התכנית כוללת שני מוקדי פיתוח בשמורה – ג'ילבון: מבואת כניסה וחניון לילה. עין תינה – מבואת כניסה.

העבודה כוללת ניתוח המרחב פיזית, נופית ותכנונית, הגדרת שימושים לשמירה על ערכי הטבע הייחודיים יחד עם פיתוח תיירותי, הנחיות לממשק עם השטחים החקלאים הסמוכים, הכנת תשריטים ומסמכים וקידום התכנית במוסדות התכנון עד לאישורה.

bottom of page