top of page

פרויקטים  >  שטחים פתוחים

תכנית אב למסדרון האקולוגי המזרחי

המשרד להגנת הסביבה | 2018 

תכנית האב שמה לה כמטרות לגבש עקרונות אקולוגיים לשיפור תפקוד המסדרון האקולוגי הארצי המזרחי בין כביש 65 ומודיעין, וכלים ליישומם: פירוט מיפוי המסדרון האקולוגי המזרחי, איתור ומיפוי צווארי בקבוק, חסמים ועוגנים; פיתוח סל פתרונות לקיומו של מסדרון מתפקד לאורך זמן תוך מתן מענה לחסמים, קביעת סדר עדיפויות ופיתוח דיאלוג ראשוני עם בעלי עניין; ותכנון הנגשת מסלולי טיול וחיבור ביניהם לאורך המסדרון. 

bottom of page