top of page

פרויקטים  >  שטחים פתוחים

מדריך לתכנון וניהול שטחים פתוחים במועצות האזוריות

מרכז המועצות האזוריות | 2015

מרבית השטחים הפתוחים במדינת ישראל נמצאים בשטחן של המועצות האזוריות ומהווים מארג של שטחים חקלאיים וטבעיים. שטחים אלה מהווים משאב סביבתי עיקרי של המרחב הכפרי ומרכיב חשוב בנופה ובדמותה של הארץ.

ערכיהם של השטחים הטבעיים – נופיים, אקולוגים, תרבותיים ותפקודיים, ידועים זה מכבר. גם השטחים המעובדים הנם בעלי ערכים רבים שכתוצאה מהכרה בערכים אלו, המרחב הכפרי משנה פניו, ולצד החקלאות המודרנית מתפתחות מגמות של טיילות ותיירות כפרית, בשטחים הטבעיים והחקלאיים, המבוססת על צביונו של מרחב זה כמוקד בילוי, עורף פתוח לכלל תושבי האזור והמדינה, ובכלל זה לערים המצטופפות.

בשנים האחרונות, לאור ההכרה בחשיבותם של השטחים הפתוחים כמשאב, ניכר צורך בגיבוש כלים חדשים ויצירתיים לשמירה עליהם, ומתפתחת מגמה לפיה שטחים אלו הנם מושא לתכניות ייעודיות, המבטאות את היותם תכלית וערך בפני עצמם.


קביעת יעודים ושימושים לסוגי השטחים הפתוחים, זיקת הגומלין שלהם עם כלל ייעודי השטחים וקביעת ממשק משולב לחקלאות ולטבע הם הבסיס לניהול שטחים אלה. ברוח גישה זו, יזם וערך משרדנו עבור מרכז המועצות האזוריות את הכנתו של מדריך לתכנון ולניהול שטחים פתוחים במועצות האזוריות שמטרתו יצירת ארגז כלים אשר יסייע להגן על ערכיו הגבוהים של המרחב הפתוח, לצד פיתוח מבוקר ומאוזן אשר יסייע בהתפתחות יישובי האזור ועיגונם בסביבתם הערכית, תוך מיצוי נכון של סגולותיו לטובת תושביו ומבקריו.


המדריך מהווה מורה נבוכים ומדריך מקצועי לכל העוסקים במועצה בקידום נושאי השטחים הפתוחים. המדריך מציע מתודולוגיה רעיונית וניהולית לצד כלים יישומיים המבוססים על שיתופי פעולה עם כלל הגופים והגורמים הפעילים והאחראים לתכנון וניהול השטחים הפתוחים במרחב הכפרי. 

bottom of page