top of page

פרויקטים  >  תשתיות

תת"ל 29 ב' | הרחבת תחנת הכח דליה בצפית

אור (דליה) אנרגיות בע"מ | 2017

עריכת תכנית להקמת תחנת כח בגז טבעי, בהספק של 850 מ"ו, בצמידות לתחנת דליה הקיימת בצפית והסטת מסדרון החשמל הקיים.

 

הרחבת התחנה מוצעת על שטח של כ-40 דונם מצפון לתחנה הקיימת וכוללת טורבינות גז וקיטור במחזור משולב (מחז"מ), וכן טורבינות גז במחזור פתוח (מחז"פ).

עריכת התכנית כללה לימוד המצב קיים הכולל התייחסות לנושאים כגן: ערכי נוף וטבע, אתרי פנאי ונופש, ארכיאולוגיה ועוד. כמו כן, הכנת נספח בינוי ופיתוח נופי בקנ""מ 1:1250 הקובע פיתוח שטח, טופוגרפיה, דרכים, גינון ונטיעות, פרטי פיתוח], הכנת חומרים לתסקיר השפעה על הסביבה, הכנת מסמכי התכנון וליווי סטטוטורי.

bottom of page