top of page

פרויקטים  >  תשתיות

סקרי היתכנות עבור רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל

ניתוח מקיף וכולל לעתודות קרקע ולמתחמים ברחבי ישראל בהם זוהה פוטנציאל תכנוני לפיתוח, והמלצה לגבי המשך תכנונם ופיתוחם.

 

הניתוח כולל סקירה היסטורית, ניתוח סטטוטורי לתכניות מאושרות, מתוכננות ובהליכים ברמות התכנון השונות זיהוי מכלול האיומים והגורמים המעכבים הפוטנציאליים לתכנית, בחינה של ערכי סביבה, טבע ונוף, תשתיות ובינוי, ניתוח מצב הבעלויות בקרקע והשלכותיו לתכנון.

 

העבודה כוללת הכנת חלופות תכנון וגיבוש פרוגרמות, כולל הערכת שוויין הכלכלי, פגישות עם גורמים ובעלי עניין כגון רשויות מקומיות, רשויות התכנון וצוותי תכנון ומיפוי מכלול האינטרסים הנוגעים למתחם.

bottom of page