top of page

פרויקטים  >  תשתיות

תכנית אסטרטגית לתחבורה בת קיימא בשכונות דרום מערב ירושלים

צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים | 2022

אזור דרום-מערב ירושלים צפוי לתנופת פיתוח אדירה בעקבות קידום עשרות תכניות להתחדשות עירונית.

 

מטרת פרויקט זה היא לייצר את התשתית התנועתית המאפשרת את פיתוחן של אלפי יחידות הדיור, באמצעות תכנון מחדש של מערכות ההליכה, האופנים, התחבורה הציבורית והרכב מרמת הרובע ועד לרמת חתכי ומקטעי הרחבות.

 

התכנית נערכת עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים, בליווי עיריית ירושלים ומנהל התכנון-מחוז ירושלים. בין הנושאים בהם עוסק הפרויקט: הליכתיות, תשתיות אופניים, הממשק בין הבינוי לרחוב, פריסת שימושי הקרקע הציבוריים, עיצוב המרחב הציבורי. התכנון נעשה עבור כל אמצעי תנועה בנפרד, וכמערכת משותפת ומסונכרנת, במטרה לייצר רשתות תנועה אפקטיביות לצד מרחב ציבורי איכותי.

 

כחלק מהתכנון, מתמודד הפרויקט עם שיפור הקישור של השכונות למערכת העירונית, בדגש על קווי הרכבת הקלה; הנגשה של שירותי הציבור, השצ"פים והמוקדים הקיימים והעתידיים; מתן מענה בהתאם לטיפולוגיות הבינוי היום ובעתיד. והכל כמובן על גבי הטופוגרפיה התלולה המאפיינת את האזור, תוך התערבות במרקם בנוי קיים.

bottom of page