top of page

פרויקטים  >  תשתיות

תכניות אגניות לניהול נזקי שטפונות

רשות ניקוז ירקון, רשות ניקוז שרון, רשות ניקוז קישון,

רשות ניקוז כרמל, משרד החקלאות | 2023

התמודדות עם הצפות, לב העשייה של רשויות הניקוז, הפכה לחלק משגרת השיח הציבורי בחורפים האחרונים לאור אירועים קשים של פגיעה בחיי אדם ונזקים נרחבים לרכוש. שחקנים שונים בזירה הציבורית - גופי תכנון, רגולציה וביצוע, הגיעו להבנה כי טיפול בזנקי שיטפונות מחייב ראייה הוליסטית של האגן על מכלול משאביו, היבטיו, בעיותיו וההשפעות ההדדיות של מעלה ומורד האגן – ראייה ותכנון אגני רב תחומי.

 

אחד הכלים להתמודדות הינו מהלך רוחבי שמוביל משרד החקלאות ברשויות הניקוז לעריכת תכנית ניהול סיכוני שיטפונות אגניות.

 

משרדנו עורך ומייעץ למגוון תכניות לניהול סיכוני שיטפונות הנערכות בהתאם למתודולוגיה של משרד החקלאות: אגן הירקון, אגן האיילון (רשות ניקוז ירקון); אגנים חדרה, פולג ואלכסנדר (רשות ניקוז שרון); אגן הקישון (רשות ניקוז קישון) ואגן נחל תנינים (רשות ניקוז כרמל).

 

הפיתוח הקיים והעתידי בישראל מאתגר את התפיסה האגנית ומחייב ראייה כוללת ויצירתית לאיתור ועיגון מערך פתרונות לוויסות והשהייה של נגר. היקפי הפיתוח, הצפיפות הקיימת והצפויה, התחרות על הקרקע, משמעות הסיכונים וערך הנזק, לצד היקפי הנגר והשינויים בתדירות האירועים מהווים מכלול מורכב.

 

סל הכלים והפתרונות המוצע נשען על חזית הידע והניסיון המקומי והבינלאומי ומשלב פתרונות מעל ומתחת לפני הקרקע. ניהול סיכוני שיטפונות מהווה מרכיב בתפיסת עולם רחבה של ניהול משאב המים לטובת האדם והטבע.

 

מרכיבים נוספים בתפיסת עולם זו המהווים חלק מהפרויקט הינם - מקסום תועלות סביבתיות ומיצוי הזדמנויות לשיקום ויצירת מערכות אקולוגיות כגון שיקום בתי גידול לחים, שיפור קישוריות אקולוגית ועוד, וכן מהלכים של הגדלת החידור ומילוי האקוויפרים כחלק מראייה כוללת של ניהול המים באגן.

bottom of page