top of page

תכניות מפורטות באבו תלול

מקודמות מספר תכניות מפורטות למספר משפחות, זאת לצד תכנית שלד דרכים המהווה תשתית יסוד לחיבור כלל היישוב, הכוללות גם מוסדות ציבור.

יישוב אבו תלול הוכר בהחלטת ממשלה בשנת 2006 כיישוב קבע לפזורה הבדואית.

תכנית מתאר אושרה בשנת 2013. גודל תכנית המתאר כ- 12,000 דונם.

על מנת להתאים את תכנית המתאר לצרכי התושבים ביישוב, הוחלט על עריכת תכניות תב"ע מפורטות ושינויים לתכנית המתאר.

התכנון מתבצע תוך שיתוף ציבור וקשר הדוק מול התושבים, מועצה אזורית נווה מדבר והרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים.

סטטוס: לפני הפקדה וסטטוסים שונים לפי תכנית

bottom of page