top of page

תכנית מתאר כוללנית לקרית טבעון

מנהל התכנון מחוז חיפה, בשיתוף המועצה המקומית טבעון | 2014-2019

התכנית מתווה את מסגרת הפיתוח של היישוב עד לשנת 2040 במגוון רחב של תחומים, בהם מגורים, מוסדות ציבור, פיתוח כלכלי, שטחים פתוחים ועוד.

העבודה התבססה על ניתוח מעמיק של צביון הישוב והרגישות הנופית והסביבתית הגבוהה של המרקם הבנוי והשטחים הפתוחים סביבו. סוגיות הליבה בהן עסקה התכנית הן: הכוונת התחדשות פיסית של המרקם הקיים וקידום פיתוח המייעל את השימוש בקרקע בתחום הישוב תוך שמירה על דמותו, העשרת מגוון אפשרויות הדיור, הרחבת מגוון השירותים והתשתיות בישוב, שיפור הנגישות והקישוריות בישוב וקידום מערך תחבורתי בר-קיימא, הרחבת אפשרויות התעסוקה וחיזוק הבסיס הכלכלי של הישוב ועוד.  

התוכנית לוותה בתהליך שיתוף ציבור מקיף שכלל מפגשים ציבוריים רחבים, סקר אינטרנטי, קבוצות מיקוד, סדנת תכנון עם מתכננים ואנשי סביבה מהישוב, וראיונות עם בעלי עניין. זאת לצד עבודה משותפת עם הצוות המקצועי במועצה המקומית והנהגת הישוב. התכנית נערכה עם משרד לרמן אדריכלים ומתכנני ערים.

סטטוס: מאושרת

שטח: כ-8,000 דונם

היקפי בנייה: 6,700  יח"ד בתכנון מתארי

bottom of page